Studiu de caz pentru inventarierea patrimoniului

Au aparut modificari in anul 2018 in ceea ce priveste efectuarea inventarierii generale a patrimoniului?

Raspunsul specialistului


Inventarierea elementelor patrimoniale ale unei entitati se efectueaza conform Ordinului 2861/2009 privind Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii precum si in baza prevecerilor Legii 82/1991- legea contabilitatii modificata si actualizata.

In anul 2018, fata de anul precedent nu au aparut modificari la Ordinul 2861/2009 privind Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale dar, au aparut cateva modificari prin intermediul altor legi spefice care au modificat Legea contabilitatii sau pe cea a societatilor comerciale care si ele prevad aspecte semnificative cu referire la stabilirea veridicitatii elementelor patrimoniale in sensul urmator:

 • Odata cu aparitia Legii 163/2018 care aduce modificari Legii 82/1991- Legea contabilitatii, Legii 31/1990- legea societatilor comerciale si Legii 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, modificari ce vizeaza posibilitatea distribuirii de dividende trimestrial in avans, apare si obligatia intocmirii de situatii financaire trimestriale interimare si, cu aceasta ocazie, indirect, obligatii in efectuarea inventarerii patrimoniale.
 • OMFP 3062/2018 modifica astfel Ordinul 1802/2014 privind Reglementarile contabile aplicabile:

După punctul 601 se introduce un nou punct, punctul 602, cu următorul cuprins:

” 602. – (1) Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

(2) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative.”

Asadar, indirect, rezulta obligativitatea unei inventarieri a elementelor patrimoniale prezentate in situatiile financiare trimestriale (interimare) aceasta pentru a garanta faptul ca dividendele stabilite spre distribuire in avans sunt reale si au fost luate in considerare toate elementele patrimoniale cu modificarile acestora, asa cum impune legislatia in vigoare. Or, inventarierea patrimoniului este cea care atesta faptul ca elementele patrimoniale sunt corect prezentate in bilant (fie el unul interimar) si ca rezultatul net si dividendele ce pot fi distribuite in avans sunt corect determinate.

 1. Mai jos redam modificarile Legii 82/1991 privind distribuirea dividendelor in avans si obligativitatea realizarii situatiilor financiare interimare (si, indirect, a inventarierii elementelor prezentate in situatiile financiare intermiare):

La art 19 alineatul (3) din Legea 82/1991 – Legea contabilitatii se specifica:

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.”

(31) Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.

(32) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.”

De asemenea, la articolul 28, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare.”

După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

Art. 341. – (1) Situaţiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.”

 1. In cele ce urmeaza redam modificarile Legii 31/1990- Legea societatilor comerciale privind distribuirea dividendelor in avans

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”

 1. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

(21) În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.

(22) În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”

 1. La articolul 67, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2), (21), (22) şi (3) se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.”

 1. La articolul 1172, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1172. – (1) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.”

 1. La articolul 2721, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.”

 

 • Modificari in ceea ce priveste Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 mai 2014, se modifică după cum urmează:
 1. La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) să primească dividende din profitul realizat trimestrial şi, respectiv, anual, proporţional cu participarea la capitalul social;”.

 1. La articolul 113, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare interimare sau a situaţiei financiare anuale, după caz.”
Asadar, toate entitatile, in cazul in care opteaza sa distribuie dividende in avans, sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare trimestriale intermiare, pentru care exista obligatia efectuarii inventarierii elementelor patrimoniale asa cum descrie Ordinul 2861/2009 privind organizarea inventarierii.

Conform Ordin 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nemodificat in decursul anului 2018,  trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

Art. 1 alin 2):  Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Art. 2 alineatul (1) În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii:

 1. a)la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;
 2. b)ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
 3. c)ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
 4. d)cu prilejul reorganizării gestiunilor;
 5. e)ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;
 6. f)în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 4.

(1) Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere şi specificul activităţii fiecărei entităţi.

(2) La entităţile cu activitate complexă, bunurile pot fi inventariate şi înaintea datei de încheiere a exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar respectiv.

(3) Entităţile care, potrivit legii contabilităţii, au stabilit exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic, organizează şi efectuează inventarierea anuală astfel încât rezultatele acesteia să fie cuprinse în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar stabilit.

(4) În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.